Mögelsvamp, vad det innebär och hur man får bort det

Det första man brukar tänka på i samband med mögelsvamp är illa lukt samt besvär. Det finns en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan ge ifrån sig mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som illa lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet flytta näringsämnen och vatten. Uppbyggnaden åstadkommer så att mögelsvampen kan växa sig oerhört stor och kan dessutom ta sig in i porösa material så som trä samt betong. Det är alltså ofta enbart en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av till exempel ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer dessutom penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Alltså är inte allt mögel ständigt av ondo. Penicillium kan dock också ge allergi samt astma ifall det får växa till sig i ett hus.

Somliga grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, exempelvis Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad sjukdom särskilt för människor med nedsatt immunförsvar och kan resultera i döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla ifall man vistas i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal sömnighet, mag- och tarmproblem med mera. Det är alltså ganska vaga symptom som inte varje gång för tankarna till mögel. Om man upplever symptom som ovanför nämnda är en god idé att höra med andra som bor eller vistas ofta i samma hus ifall de upplever snarlika saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (jobb, skola, dagis och så vidare) i en byggnad som är angripen av mögel. Det måste utföras mögelsanering. Man kan sanera på annorlunda sätt, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Ifall mögelangreppet är litet och på oorganisk slät yta, så som kakel i badrum, kan man tvätta med hjälp av vinäger (vittvins-) alternativt bikarbonat utspätt i vatten för att tillintetgöra möglet, hellre än att nyttja klorin, som visserligen fungerar på dessa ytor, mer är oerhört giftigt.

Om det rör sig om porösa material är risken för omvänd verkan påtaglig ifall man använder klorin eftersom det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och döda allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen inom kort blommar upp igen efter en sådan behandling och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre val än Klorin är Fulstopp. Det fotrsätter verka framåt i tiden.

Ifall möglet finns på mer porösa ytor, så som betong i exempelvis källare, är det gynnsammare att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging värms saneringsmedlet upp så att det förångas till mindre droppar. Dessa droppar kan därefter lättare tränga in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där döda mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så komplicerat att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man ges ekonomiskt hjälp från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det vanligtvis inte med avfuktare samt mögeldödande medel utan man måste undanröja allt det angripna materialet. Det är ett omständigt och dyrt projekt, men dessutom det enda som inte endast tar bort mögelsvampen utan även sporer samt mykotoxiner.