Håll krypgrunden fri från fuktskador samt mögel

En krypgrund avser den typ av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan. Detta innebär att huset isoleras främst från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande besvär med just krypgrunder som framförallt härrör genom fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig anledning till fuktskador, speciellt under sensommaren och början av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som högst. Eftersom krypgrunden håller en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av till exempel fukt i byggnadsmaterial eller på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att kringgå detta är det viktigt att man omedelbart tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån samt annat byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så rejäl att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det leda till att ytvatten rinner in i husgrunden. Detta ska man också tänka på om huset är byggt på berg med tanke på att det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan leda till ovanstående problem.

Oavsett vilken fuktskada så är utgången någorlunda lik – alltså röta, växten av mögel samt spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte endast kan vara direkt ohälsosamma för människor utan dessutom skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka båda enkelt tar sig in till områden där människor vistas och kan ge upphov till en rad skilda symptom. Det är också betydelsefullt att ha i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan ringa mängd för att ge upphov till besvär att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också leda till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Även efter man har åtgärdat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan dålig lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare eller ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då också att försvinna helt.

Förebygga är den bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp ger ett extra skydd. För att åtgärda fuktrelaterade problem måste man tränga bort fukten. Det genomförs lämpligast genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka ytterligare fuktskador.

Om man har fått mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att enbart avfukta krypgrunden. Det definitivt säkraste sättet att få bort mögel är att fullständigt avverka och ersätta skadat material. Ifall man inte vill eller kan utföra det så funkar det även att tvätta angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.