Att sanera kan göras på diverse sätt

När det handlar om mögel alternativt annan mikrobiell påväxt så kan sanering genomföras på flera skilda sätt. Vilket vis man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir väldigt svåra att få död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan ge ifrån sig sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är utmattning, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Det beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett undermåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det mestadels med att man städar noggrant. För att bli av med möglet kan man använda vanligt diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är mycket sämre för naturen!

Se även jämt över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är väldigt betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning därför att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så bör man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är angeläget att man inte vistas i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär eller permanent avfuktare om det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att göra en totalsanering, vilket i praktiken medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men ger i särklass det bästa skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med hjälp av Tvärstopp.